Na wniosek przedsiębiorcy zezwolenie na odzysk i magazynowanie odpadów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydaje starosta w formie decyzji administracyjnej.

Marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie odzysku odpadów wydaje taką decyzję wówczas gdy działalność dotyczy instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać m.in. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz wskazanie miejsca i sposobu, a także rodzaju magazynowanych odpadów. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz wskazanie miejsca magazynowania odpadów stanowi obligatoryjny element treści pozwolenia na odzysk odpadów. Przedsiębiorca nie uzyska zezwolenia, jeżeli nie wskaże miejsca odzysku. W pewnych przypadkach nie musi go jednak wskazywać. Dzieje się tak, gdy legalność odzysku odpadów wynika z innych przyczyn niż wydanie decyzji administracyjnej lub innej niż zezwolenie na odzysk odpadów. Na przykład chodzi o zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Również w przypadku, gdy zezwolenie na odzysk odpadów wynika z pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzonego planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, konieczne jest określenie miejsca wytwarzania odpadów.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 16 marca 2011 r.