Rada powiatu uchwaliła przesunięcie terminu zakończenia postępowania likwidacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ).

Skargę na uchwałę wniósł Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS tłumaczył, iż jest dysponentem FUS, nadto spoczywa na nim obowiązek wymierzania i pobierania składek ubezpieczeniowych. Przesunięcie terminu zakończenia likwidacji narusza interes prawny zakładu, który nie może skutecznie podejmować działań egzekucyjnych.

NSA uznał, iż co prawda zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), do zakresu działania zakładu należy w szczególności wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jednak tak ogólny, kompetencyjny przepis nie pozwala na przyjęcie, by regulowane zaskarżoną uchwałą przesunięcie terminu zakończenia postępowania likwidacyjnego SP ZOZ w sposób negatywny wpływało na sferę prawną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 12 maja 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/13, prawomocny