Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach. A dotyczy konkursu na dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ogłoszonego w 2013 roku przez burmistrza Marka M.. Konkurs miał związek z upływem kadencji dotychczasowej dyrektorki Bogumiły W., która jest radną powiatu.

Przystąpiła ona do konkursu, drugą kandydatką była Joanna C. – jej zastępczyni. Uznanie większości członków komisji konkursowej, na której czele stanął burmistrz zyskała Bogumiła W., ale burmistrz unieważnił konkurs. Zdaniem burmistrza wady ogłoszenia o konkursie ograniczyły ewentualnym kandydatom możliwości wzięcia w nim udziału. A ponadto stwierdził brak obiektywizmu jednego z członków komisji konkursowej. Burmistrz powierzył Joannie C. pełnienie obowiązków dyrektora na rok.


Bogumiła W. złożyła w tej sprawie skargę do wojewody. Na początku października ub. roku wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność obu zarządzeń burmistrza. Burmistrz zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił ją, ale burmistrz złożył drugą skargę – do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W wyroku z 18 lipca 2013 r. NSA uznał, że skarga kasacyjna jest bezzasadna. Skarga kasacyjna nie zawierała żadnego zarzutu braku bezstronności po stronie jednego z członków Komisji Konkursowej. Zarządzenia dotyczące unieważnienia konkursu, są nieważne.


Burmistrz Broku – nie czekając na jednak na ostateczny wyrok NSA w sprawie ubiegłorocznych konkursów – 24 maja br. ogłosił kolejny konkurs na dyrektora ZPPO. Do konkursu nikt się nie zgłosił. W tej sytuacji po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ZPPO powierzył Joannie C. stanowisko dyrektora ZPPO na czas do końca sierpnia 2017 roku, czyli na cztery lata.


Tymczasem 18 lipca 2013r., wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzeń burmistrza gminy Brok z 24 maja i 17 czerwca 2013 r. dotyczących: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oraz powierzenia tego stanowiska dotychczasowemu zastępcy.


Z tym zarządzeniem nie zgodził się ponownie burmistrz i zaskarżył zarządzenie nadzorcze do WSA. Sprawa ta była rozpatrywana przez WSA 5 maja br. Przedstawiciel wojewody powtórzył, że konkurs był przeprowadzony prawidłowo i wniósł o oddalenie skargi burmistrza .


WSA odroczył ogłoszenie wyroku do 13 maja br.


Warto zaznaczyć, że kadencja burmistrza mija w tym roku, mieszkańcy Broku mają szansę zmienić włodarza miasta juz na jesieni, 16 listopada br.w wyborach samorządowych.


Sygnatura akt II SA/Wa 1820/12, wyrok NSA z 18 lipca 2013 r. I OSK 841/13

Źródło: "Tygodnik Ostrołęcki", baza wyroków NSA.