W dniu 14 lipca 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). Nowe rozporządzenie zmienia wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli; od 1 września 2010 nauczyciel z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym będzie zarabiał:
• 2039 zł - w przypadku nauczyciela stażysty
• 2099 zł - w przypadku nauczyciela kontraktowego
• 2383 zł – w przypadku nauczyciela mianowanego
• 2799 zł – w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

Do tego należy doliczyć różnorakie dodatki stanowione w dużej mierze przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nowe stawki wynagrodzenia obejmą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez organy administracji rządowej oraz do nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zaznaczono, że siedmioprocentowa podwyżka wynagrodzeń została uwzględniona w budżecie państwa, m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej, a zatem jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i przedszkola nie powinny odczuć podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

Projekt rozporządzenia konsultowany był z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli. Odrzucono jednak żądania związkowe dotyczące wyższych podwyżek, gdyż stworzyłyby one nieplanowane wydatki w budżetach organów – pracodawców nauczycieli.

Rozporządzenie opublikowano w Dz. U. Nr 131, poz. 885. Wchodzi ono w życie 1 września 2010 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 131, poz. 835)