Od tej pory sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków budżetu środków europejskich będzie znacznie uproszczone. W tym celu rozszerzono plan kont jednostek budżetowych.

Takie rozwiązanie wynika z projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont m. in. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zgonie z przepisami projektu plany kont jednostek budżetowych i samorządowych wzbogacone zostaną o dodatkowe konta m. in. 137 Rachunek środków europejskich i 227 Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich.

Na koncie 137 ewidencjonowane będą operacje pieniężne dokonywane na pomocniczym rachunku bankowym. Rachunek ten służyć będzie również do przelewania płatności dotyczących w szczególności: umów zleceń, kosztów delegacji, płatności walutowych a także środków pieniężnych przeznaczonych na współfinansowanie.

Przeznaczeniem konta 227 będzie pomoc w ewidencji i rozliczeniach środków europejskich. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, na tym koncie ewidencjonowane będą m. in. kwoty zobowiązań (państwowych jednostek budżetowych) wobec odbiorców (wykonawców) uregulowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 17 maja 2010 r.