Koniec p.o. sekretarzy


Stanowisko gminnych, powiatowych i wojewódzkich sekretarzy nie będzie już mogły być obsadzane w drodze powierzenia obowiązków (p.o.).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw nabór na wolne stanowisko sekretarza ma być przeprowadzany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powstania wakatu.


Określono wymagania dla doradców i asystenów

Nowelizacja określa także wymagania, jakie powinien spełniać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku doradcy lub asystenta. Nowe przepisy mają wykluczyć sytuacje, w której stanowisko to piastują osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Nowe przepisy umożliwiają też weryfikację niekaralności osób aplikujących bądź już zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.


Awans wewnętrzny jedynie w ramach danej grupy stanowisk

Znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych porządkuje też kwestię „awansu wewnętrznego". Zgodnie z nowymi regulacjami będzie on możliwy jedynie w ramach danej grupy stanowisk.

Ustawa przewiduje także, że członkowie zarządów dzielnic m.st. Warszawy będą zatrudniani na podstawie wyboru, a nie jak dotychczas w oparciu o umowę o pracę.


Uchylono zakaz łączenia funkcji

Senat zaproponował, a Sejm przyjął uchylenie zakazu łączenia funkcji burmistrza dzielnicy, zastępcy burmistrza dzielnicy i członka zarządu dzielnicy z pełnieniem niektórych stanowisk, m.in. z zatrudnieniem w administracji rządowej lub wykonywaniem mandatu posła i senatora.

Ustawa zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu.