Ogłoszona nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wprowadza korzystne rozwiązania dla instytucji kultury, naukowych oraz uczelni, a także podnosi tzw. próg bagatelności, od którego należy stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Próg ten wzrasta do 30 tys. euro.

Nowelizacja przewiduje liczne korzyści dla naukowców. Od dnia wejścia w życie nowych regulacji, dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu przepisów p.z.p. Dla instytutów PAN będzie to obecnie do wartości aż 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych, aż 207 tys. euro. W konsekwencji uczelnie będą udzielały tego rodzaju zamówień publicznych według procedur określonych samodzielnie z poszanowaniem ogólnounijnych zasad transparentności, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o udzieleniu zamówienia, przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.

Został rozszerzony też zakres zastosowania przesłanki zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę. Dla zamawiających oznacza to zdecydowanie większą elastyczność w kwestii wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Ponadto, biblioteki uczelniane będą miały możliwość nabywania materiałów bibliotecznych bez procedury p.z.p., do progów unijnych.

Nowelizacja p.z.p. wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.