W dniu 31 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 224 poz. 1340, dalej jako nowelizacja ). Nowelizacja wprowadza nowy art. 60(3), zgodnie z którym kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. Natomiast w razie popełnienia wspomnianego wykroczenia, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Nowelizacja w swoim zamierzeniu ma ukrócić nielegalny handel uliczny, z którym borykały się władze samorządowe w wielu miastach. W opinii autorów projektu ustawy najważniejszą zmianą jest możliwość orzeczenia przez sąd przepadku towarów, co ma stanowić dotkliwą karę dla osób zajmujących się nielegalnym handlem. Zastanawia jednak, dlaczego konstruując przepis nie stworzono możliwości orzekania przepadku przedmiotów (towarów) na rzecz gminy. Skoro bowiem przepis ten ma przede wszystkim zapewniać zachowanie porządku w gminach, a egzekwować go będą najczęściej strażnicy gminni (miejscy), wskazane byłoby, aby środki uzyskane z zajętych przedmiotów trafiły do budżetów gmin.

Nowelizacja wchodzi w życie 19 listopada 2011 r., po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Przydatne materiały:
Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 224 poz. 1340)

Czytaj więcej: 500 zł mandatu za nielegalny handel