Wydane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ma związek z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339).

Wspomniana nowelizacja wprowadza nową delegację ustawową, która upoważnia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do ustalenia w rozporządzeniu wzoru oferty dla ofert składanych na podstawie art. 14 ust. 1 (oferta składana przez jednego oferenta) lub art. 14 ust. 2 (oferta składana przez kilku oferentów – wspólna).

Dodatkowo nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzając innowacyjną formę zlecania zadań, tzw. regranting (wynikający z art. 16a ustawy),który samorządy mogą wykorzystywać przy rozdzielaniu dotacji ze środków publicznych, upoważniła Ministra do określenia wzoru oferty realizacji zadania, o której wspomina art. 14 ust. 1a. Modyfikacja delegacji ustawowej sprawiła, że niezbędne stało się określenie nowych ramowych wzorów umów o zlecenie realizacji zadania publicznego i wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Należy jednak zaznaczyć, że charakter prawny wzorów nie uległ zmianie. Wzór umowy nadal ma bowiem charakter ramowy. Dozwolone jest więc uzupełnianie jego treści. Trzeba jednak pamiętać, że uzupełnienia nie mogą być z nim sprzeczne. Nie zmieni się także charakter prawny wzoru oferty realizacji zadania publicznego i sprawozdania z jego realizacji. Nie można będzie ich modyfikować i należy stosować je bezpośrednio Wspomniany zakaz odnosi się organu ogłaszającego konkurs na wykonanie zadania, jak również organizacji składającej sprawozdanie.

W przypadku wzorów ofert realizacji zadań publicznych, wymagany zakres informacji zawarty w pkt I-II także nie uległ znaczącym zmianom.

Zrezygnowano z obowiązku podawania danych dotyczących między innymi daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz przedmiotu działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę pojawiające się wątpliwości interpretacyjne postanowiono zastąpić pojęcie „wpłat i opłat adresatów zadania”, występującym już w obrocie pojęciem „świadczenia pieniężne adresatów zadania". Dodatkowo, nowe wzory pozwalają na oszacowanie przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany w trakcie wykonywania zadania publicznego. Zrezygnowano ponadto z odrębnej tabeli dotyczącej przewidywanego źródła finansowania zadania publicznego.

W przypadku wzoru oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a (realizowanego na podstawie art. 16a ustawy, w formie tzw. regrantingu)dotyczyć on będzie ofert składanych przez jednego, jak i kilku oferentów. Obliguje on oferenta do wskazania zasad oraz trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, a także zasad i sposobu monitorowania i oceny projektów zlecanych do wykonania realizatorom. Rozporządzenie zakłada dwa ramowe wzory umów. Jeden dla ofert składanych przez jednego lub kilku oferentów oraz drugi składany przez wspomniane podmioty w ramach tzw. „regrantingu”.

Analogicznie jak to ma miejsce w przypadku ofert i umów, wzory sprawozdań z realizacji zadania publicznego przewidują dwa wzory: dla ofert składanych przez jednego lub kilku oferentów oraz dla ofert składanych przez te podmioty w ramach tzw. „regrantingu”.

Część dotycząca sprawozdania merytorycznego nie zmieniła się znacząco. Z kolei druga, odnosząca się do sprawozdania z wykonania wydatków, obejmuje rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, informacje o uzyskanych przychodach przy wykonaniu zadania publicznego oraz informacje o wkładzie osobowym lub rzeczowym wykorzystanym przy jego realizacji.

Wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie 3 września 2016 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami