Projektowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 , Nr 220, poz. 1721  oraz z 2011 r. Nr 144, poz. 858 ) rozszerza katalog stanowisk w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi". Zgodnie z projektem, mają być utworzone stanowiska:
a) starszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego i starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z XV kategorią zaszeregowania,
b) starszego asystenta rodziny, wychowawcy w placówce wsparcia dziennego i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z XIV kategorią zaszeregowania,
c) asystenta rodziny i młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego z XIII kategorią zaszeregowania,
d) młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i młodszego asystenta rodziny z XI kategorią zaszeregowania.

Wymagania kwalifikacyjne dla wymienionych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) . Natomiast w przypadku ścieżki awansu zawodowego, w zakresie minimalnego stażu pracy, przewidziano, iż:

1) w przypadku starszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego – z wykształceniem wyższym minimalny staż pracy wynosić będzie 4 lata, a z wykształceniem średnim 7 lat;
2) w przypadku starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 5 lat;
3) w przypadku starszego asystenta rodziny – z wykształceniem wyższym 5 lat, a z wykształceniem średnim 8 lat;
4) w przypadku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego – z wykształceniem wyższym 2 lata, a z wykształceniem średnim 5 lat;
5) w przypadku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 2 lata;
6) w przypadku asystenta rodziny – z wykształceniem wyższym 2 lata, a z wykształceniem średnim 5 lat.

Do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odsyłać będą również wymogi dotyczące stażu pracy starszej opiekunki dziecięcej i opiekunki dziecięcej.

W zamierzeniu autorów projektu nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2012 r. - jednocześnie z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i systemie pieczy zastępczej. Nie przewiduje się również dodatkowego obciążenia budżetów j.s.t. w związku z utworzeniem nowych stanowisk. Określony bowiem w projekcie rozporządzenia minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej odpowiada minimalnemu poziomowi wynagrodzenia pracowników obecnie realizujących te zadania.

Przydatne materiały:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)