1 maja 2010 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009, sygn. K6/08, utracił moc obowiązująca art. 85 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej . Przepis ten upoważniał ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia, w drodze rozporządzenia, zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej. W swoim orzeczeniu Trybunał uznał, iż przytoczony przepis jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP , gdyż nie zawiera treści dyrektywnej, która miała być wykonywana przez rozporządzenie, oraz precyzyjnego upoważnienia do wydania rozporządzenia. W związku z tym, również z dniem 1 maja 2010 r., w ustawie o pomocy społecznej dodano art. 78a-78d regulujące udzielanie rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka (ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 81, poz. 527). Wskazane przepisy przeniesione zostały z rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 2344) w sprawie rodzin zastępczych.

W związku z przytoczonym zmianami Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 4 czerwca 2010 r. nowe rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733). Nowy akt prawny stanowi w zasadniczej części powtórzenie dotychczas obowiązujących przepisów: określa zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie, zasady ich współpracy z rodzinami zastępczymi oraz sądami a ponadto tryb i zakres szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Z zakresu regulacji wyłączono przepisy dotyczące udzielania pomocy pieniężnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 lipca 2010 r. i uchyla jednocześnie poprzedzające je rozporządzenie z 2004 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 110, poz. 733)