Opisywane zmiany weszły w życie mocą nowelizacji ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).


Trzy rodzaje pełnomocnictw, obowiązkowo na wzorach.

Nowelizacja nie wprowadziła nowych rodzajów pełnomocnictw. W dalszym ciągu są to: pełnomocnictwo ogólne, szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń. Problematyczna zmiana dotyczy obowiązku wnoszenia pełnomocnictwa na odpowiednim, odrębnym dla każdego pełnomocnictwa wzorze.

Przepisem nakładającym obowiązek wnoszenia pełnomocnictwa na wzorze jest wprowadzony nowelizacją art. 138j ordynacji. Na mocy delegacji ustawowej, do ustalenia wzorów formularzy został upoważniony minister właściwy do spraw finansów publicznych, który określił wzory w dwóch osobnych rozporządzeniach – dotyczącym wzoru pełnomocnictwa ogólnego (także wzoru zawiadomienia o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) oraz dotyczącego łącznie pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń (w tym wzoru o zmianach odwołaniu i wypowiedzeniu pełnomocnictwa).

Pełnomocnictwo ogólne na wzorze i tylko w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 916), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r. pełnomocnictwo ogólne wnosi się na wzorach do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. (dostępne m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz Portalu Podatkowego http://portalpodatkowy.mf.gov.pl.):

wzór PPO - 1 - pełnomocnictwo ogólne
wzór OPO - 1 - zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Organy podatkowe bez dostępu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.
We wprowadzonym nowelizacją art. 138d ordynacji uregulowano instytucję Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Jak wynika wprost z jego §3, pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według ww. wzorów PPO-1 (złożenie) lub OPO-1 (np. zmiana). Wszystkie informacje dotyczące pełnomocnictwa (jego udzielenie, zmiana, odwołanie, wypowiedzenie) minister finansów umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (zgodnie z art. 138d §4 ordynacji). Już z powyższego wynika nowy obowiązek nałożony na mocodawców i pełnomocników - wniesienie pełnomocnictwa ogólnego na wzorze, bezpośrednio do ministra finansów, wyłącznie drogą elektroniczną. Od powyższego ustalono jeden wyjątek, zgodnie z którym można wnieść pełnomocnictwo na piśmie według wzoru, z uwagi na wystąpienie problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie w formie dokumentu elektronicznego.
Założeniem ustawodawcy, co znalazło wyraz w art. 138k §2 ordynacji było umożliwienie dostępu do bazy rejestru organom podatkowym oraz organom kontroli państwowej. W praktyce organów podatkowych samorządu terytorialnego, w dalszym ciągu jego posiadanie jest jednak rzadkością.

Dowiedz się więcej z książki
Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


@page_break@
 

 

Pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń mogą być wniesione na piśmie

W przeciwieństwie do pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególne i do doręczeń nie muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Zgodnie bowiem z art. 138e §2 ordynacji, może być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Podobnie jak w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, składa się je do akt sprawy na wzorze określonym w przepisach rozporządzenia ministra finansów. Formularze wzorów określono w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2330), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z jego treścią ww. rozporządzenia składa się na poniższych wzorach (dostępne m.in. na stronach ministerstwa finansów i Portalu Podatkowego http://portalpodatkowy.mf.gov.pl.):

wzór PPS-1- pełnomocnictwo szczególne
wzór PPD-1- pełnomocnictwo do doręczeń
wzór OPS-1- zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
wzór OPD-1- zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń


Nowe przepisy paraliżują postępowania podatkowe

Opisywane przepisy ordynacji weszły w życie bez rozgłosu odpowiedniego dla ich znaczenia procesowego. W rezultacie, przeważająca część spraw przed organami podatkowymi rozpoczyna się obecnie od obowiązkowego wezwania pełnomocników do uzupełnienia braków formalnych np. odwołania, poprzez wniesienie pełnomocnictwa na właściwym wzorze. Oznacza to często wielotygodniowe przedłużanie postępowania, choć cel wprowadzonych przez ustawodawcę zmian był przecież z pewnością inny. Potęguje to także fakt, że postępowanie podatkowe w zakresie pełnomocnictw podobne było dotychczas do klasycznego postępowania administracyjnego, uregulowanego przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W praktyce, pełnomocnicy przyzwyczajeni do dotychczasowego, typowego dla postępowania administracyjnego sposobu składania pełnomocnictw, bez odpowiedniej kampanii informacyjnej w dalszym ciągu przedkładają pełnomocnictwa nie na właściwym wzorze, lecz w dotychczasowej formie.

Wprowadzona różnica między postępowaniem administracyjnym regulowanym przepisami KPA i Ordynacji podatkowej z pewnością nie może być obecnie traktowana jako korzystna. Jeszcze inną kwestią jest skomplikowanie formularzy wzorów. O ile od pełnomocników profesjonalnych oczekiwać należy poprawności ich sporządzania, o tyle pełnomocnicy nieprofesjonalni mogą odczytywać treść formularzy jako skomplikowaną. Z uwagi na jednorazowy termin na uzupełnienie braków formalnych, obarczony ponadto rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, błędy w wypełnieniu formularzy mogą okazać się dla wielu pełnomocników, a zwłaszcza ich mocodawców, wczesnym zakończeniem nierozpoczętego jeszcze na dobre postępowania.
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami