Władze uzdrowisk zarzucają, że obecnie obowiązujące przepisy są zbyt restrykcyjne, co powoduje niemal paraliż inwestycyjny w tych miejscach. W dniu 16 marca odbędzie czytanie nowelizacji mającej załagodzić nieżyciowe prawo.

Sejmowa komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w odpowiedzi na apel kurortów przygotowała projekt zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Obecnie, zgodnie z art. 38 ust. 2 tej ustawy gminy, które stały się uzdrowiskami, zobowiązane są do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie dwóch lat od daty uzyskania tego statusu. Nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wypełniły jednak ten obowiązek. W stosunku do kurortów zastosowania nie maja przepisy stanowiące, że w przypadku braku planu, zanim wystąpi się o pozwolenie na budowę, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gmin o charakterze uzdrowisk postępowanie o wydanie warunków zabudowy musi zostać bezterminowo zawieszone.

Projekt zakłada złagodzenie tych przepisów poprzez nałożenie obowiązku uchwalenia miejscowych planów tylko do części uzdrowiskowych terenów. Dotyczyłoby to tylko strefy A, w której zlokalizowane lub planowane jest lecznictwo uzdrowiskowe. W strefach B i C możliwe byłoby staranie się o warunki zabudowy.

W myśl nowelizacji, granice uzdrowiska nie będą już musiały pokrywać się z granicami administracyjnymi miasta lub gminy. Status uzdrowiska będzie mógł być nadany tylko dla części jednostki samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na postulaty władz lokalnych, projektodawcy zakładają również zmniejszenie udziału terenów zielonych w obszarach poszczególnych stref. Zgodnie z propozycją zmian tereny zielone w strefach A i B powinny wynosić minimum 65 i 50 proc. (wcześniej było to odpowiednio 75 i 55 proc.).

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita z dnia 16 marca 2010 r.