Projekt uchwały obejmuje obszar położony w zachodniej części Chełmińskiego Przedmieścia przy ul. Bema i Gałczyńskiego, w tym teren powojskowy, uznawany za teren zamknięty, przeznaczony na cele specjalne (dawna szwalnia mundurów).

Inicjatywa podjęcia prac planistycznych dla tego obszaru jest wnioskiem własnym gminy. Przeprowadzona analiza poprzedzająca uchwałę wykazała, że przewidywane rozwiązania planu nie będą naruszać ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia”, które dla tego obszaru ustala: strefę polityki przestrzennej zurbanizowanej Z, podstrefę Z4 (obszar funkcjonalny, tereny zamknięte postulowane do przekształceń w kierunku usług publicznych).

Studium zakłada utrzymanie i rozwój układu drogowego, w tym:
- modernizację lub rozbudowę ulicy zbiorczej Z - ul. Bema
–  utrzymanie z rozbudową lub modernizacją ulic układu lokalnego.


Celem planu jest określenie przeznaczenia terenu powojskowego pod usługi, od strony budowanej przez gminę hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu.

Obszar objęty projektem uchwały zajmuje 2,0376 ha, w tym większość stanowią grunty Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Terenowy w Gdyni (tereny zamknięte MON). Grunty te przewidziane są do zbycia. Odcinek ul. Gałczyńskiego zawarty w granicach obszaru jest gruntem gminnym. Działki zajęte pod zabudowę jednorodzinną szeregową i garaże to grunty gminne w użytkowaniu osób prywatnych.

Uchwała rozpoczyna procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.