Wprowadzenie nowego typu placówki, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zakłada zmiana ustawy o pomocy społecznej, którą uchwalił Sejm. Za było 427 posłów, przeciw 2, jeden wstrzymał się od głosu.

Nowa forma placówki umożliwi opiekę nad osobami wymagającymi częściowej, nie całodobowej,  pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i higienicznych.

Przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż na 4 miesiące.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osoby ubiegającej się o schronienie - w sprawach niecierpiących zwłoki, np. w trakcie mrozów zagrażających życiu osób bezdomnych - nie będzie już konieczne wcześniejsze podpisanie przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.

Ważną zmianą dla podmiotów prowadzących placówki dla osób bezdomnych jest wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych do 31 grudnia 2020 r.

Zmieniono formułę rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Dotychczasowa forma budziła wątpliwości zgłaszane przez wojewodów i organizacje pozarządowe.

Prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia.

Ustawa o pomocy społecznej określa, że zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym, jest udzielenie tymczasowego schronienia – w związku z tym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne Iwona Sierpowska

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne>>