Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, udostępnienie danych w trybie jednostkowym stanowić będzie koszt wysokości 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby. Taką samą sumę będzie trzeba wnieść za udostępnienie dokumentacji związanej z danym dowodem osobistym. Natomiast za jedno potwierdzenie istnienia bądź nieistnienia ważnego dowodu osobistego w trybie ograniczonej teletransmisji danych opłata wynosić będzie 0,30 zł. Opłaty będzie można uiszczać przez wpłatę na rachunek bankowy organu udostępniającego bądź do jego kasy.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, celem jego jest takie określenie wysokości opłat za udostępnianie danych, aby były one adekwatne do kosztów czynności wynikających z tego procesu. Ma to znaczenie zwłaszcza przy udostępnianiu danych w trybie ograniczonej teletransmisji, gdzie dotychczasowa kwota 10 zł spowodowała, iż w chwili obecnej żaden podmiot nie korzysta z tej usługi.

Należy przypomnieć, iż z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131) , czyli 1 lipca 2011 r., organy gminy zobowiązane będą do udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych, w zakresie posiadanego dostępu, w trybie jednostkowym. Udostępnianie danych w trybie pełnej oraz ograniczonej teletransmisji, a także pewnych danych w trybie jednostkowym, należeć będzie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z założeniami projektu, rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Na podstawie: http://bip.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)


Pisaliśmy o tym również:
Rejestr PESEL w świetle nowej ustawy o ewidencji ludności – tryby udostępniania danych