Zgodnie z projektem rozporządzenia, wspomnianych wyżej ograniczeń w nie stosuje się w przypadku kredytów lub pożyczek nominowanych w walutach obcych, zaciąganych:
1. w międzynarodowych instytucjach finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi podpisała umowę o współpracy;
2. w bankach, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;
3. od osób prawnych, utworzonych w drodze ustawy, ze środków pochodzących z linii kredytowych, które zostały udostępnione przez instytucje, o których mowa w pkt 1;
4. od rządów lub instytucji rządowych państw obcych, na mocy porozumień zawieranych przez Radę Ministrów z właściwym rządem lub instytucją rządową.
a także w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach obcych:
5. emitowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych w formie obligacji o terminie wykupu
6. emitowanych lub wystawianych w celu ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa, w związku z udzielanymi przez Skarb Państwa poręczeniami lub gwarancjami powyżej roku.

Ograniczenia nie mają również zastosowania do kredytów lub pożyczek, które:
• objęte są poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa lub podmiotów wymienionych w pkt 1 i 4,
• zaciągniętych w celu współfinansowania przedsięwzięcia, którego jednym ze źródeł finansowania są środki uzyskane w wyniku zaciągnięcia zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, lub podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4,
• przeznaczanych na pokrycie zobowiązań powstałych w wyniku obowiązku zwrotu środków w związku z niewypełnieniem warunków zawartych w umowie, na podstawie której zostały otrzymane od podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, oraz instytucji, których organem założycielskim jest Unia Europejska, w szczególności ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ustawodawca przewidział dodatkowe ograniczenie. Zgodnie z projektem, zobowiązania wskazane w punktach 1 – 6 mogą być zaciągane jedynie w celu finansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub przychodach jednostki sektora finansów publicznych lub spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w walutach obcych z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe, o których mowa w pkt 6, jedynie w przypadku, gdy jednostki te uzyskały ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym, wydaną przez agencję ratingową uznaną na rynku kapitałowym, na którym mają być wyemitowane papiery wartościowe. Jak podano w uzasadnieniu do projektu „agencja ta ma spełniać w szczególności wysokie standardy jakościowe oraz stosować powszechnie obowiązujące praktyki w zakresie tego rodzaju działalności”.

Projektowane rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 112, poz. 757) wydane na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Utraci ono moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o finansach publicznych , nie później jednak niż 31 grudnia 2010 r.

Projekt rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj.

Źródło: www.mf.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)