W dniu 11 czerwca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 191, poz. 1417). Nowe przepisy służą dostosowaniu zasad sporządzenia i prowadzenia spisów wyborców do zmian w ustawach: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta .

W zmienianym rozporządzeniu wprowadzono obowiązek odnotowania w spisie wyborców, w polu „Uwagi” faktu cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania udzielanego na podstawie 40a   Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . Analogicznie należy postępować, gdy pełnomocnictwo zostało cofnięte lub wygasło po sporządzeniu spisu wyborców.

Kolejna zmiana dotyczy aktualizowania spisu wyborców – z chwilą wejścia w życie rozporządzenia dopisywani będą również wyborcy niepełnosprawni, którzy złożą wniosek o możliwość głosowania w wybranym przez nich obwodzie głosowania z lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Możliwość taką przewiduje art. 34a ust. 1   Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw . Fakt ten należy zarejestrować dokonując odpowiedniego wpisu w polu „Uwagi” formularza spisu.

Rozporządzenie  opublikowane zostało w Dz. U. Nr 121, poz. 821 i wchodzi w życie 21 lipca 2010 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 121, poz. 821).