Nowelizacja zakłada, iż nowe dowody osobiste wydawane będą później niż początkowo zakładano – 1 stycznia 2013 a nie 1 lipca 2011 r. Przyczyn jest wiele, m.in. problemy techniczne i organizacyjne związane z wprowadzeniem nowych procedur, a także konieczność notyfikowania rozporządzeń wykonawczych do Komisji Europejskiej. Co ważne, przesunięcie wejścia w życie nowej ustawy o dowodach osobistych pociągnie za sobą konieczność zmiany początku obowiązywania nowej ustawy o ewidencji ludności. Projekt nowelizacji zakłada, iż powinna ona obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

Zmian obejmą także kwestie okresu ważności związanych z dowodem certyfikatów bezpieczeństwa. Proponuje się, by okres ich ważności rozpoczynał się w dniu ich aktywacji i był nie dłuższy niż okres ważności dowodu osobistego. Z ustawy usunięta zostanie także tzw. ograniczona identyfikacja, gdyż obecnie na rynku brakuje standardowych lub powszechnie akceptowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

Na podstawie: www.premier.gov.pl