W dniu 5 sierpnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. N'r 182, poz. 1228).

Ustawa przewiduje cztery klasy informacji niejawnych: „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone” z czego jednostki samorządu terytorialnego będą gromadzić i przetwarzać informacje opatrzone dwoma ostatnimi klasami. Klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu lub oznaczenia innego niż dokument materiału, przy czym zmiana bądź zniesienie klauzuli jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez w/w osobę albo przez jej przełożonego. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy odbiorcą materiału opatrzonego klauzulą tajności a osobą, która ją nadała, właściwymi do jego rozstrzygnięcia jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba Kontrwywiadu Wojskowego w zależności od zawartości dokumentu.

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych sprawują ABW i SKW, przy czym właściwa do nadzorowania działań jednostek samorządu terytorialnego jest ABW. Prowadzi ona kontrolę ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, prowadzi postępowania sprawdzające, kontrolne postępowania sprawdzające oraz postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, zapewnia ochronę informacji niejawnych wymienianych między Rzeczypospolitą Polską a innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, a także prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie ochroni informacji niejawnych.

Zgodnie z ustawą, kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje niejawne, czyli np. wójt w stosunku do urzędu gminy, odpowiedzialny jest za ochronę informacji. Kierownik jest również bezpośrednim przełożonym pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów. Szczegółowe wytyczne co do osoby, która może piastować stanowisko pełnomocnika, oraz jego zadania normują art. 14 i 15 ustawy o ochronie informacji niejawnych .

Podjęcie działań obejmujących swoim zakresem dostęp do informacji niejawnej musi być poprzedzone odbyciem szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. W przypadku pracowników samorządowych, przeprowadzają je: ABW – dla pełnomocników ochrony i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska; ABW wspólnie z pełnomocnikiem ochrony – dla kierownika jednostki organizacyjnej, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”; pełnomocnik ochrony – dla pozostałych osób zatrudnionych, pełniących służbę lub wykonujących czynności zlecone w jednostce organizacyjnej. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest wydaniem zaświadczenia.

Ustawa określa też wymogi personalne, które muszą spełniać osoby ubiegające się o pracę związaną z informacją niejawną, a także procedury mające potwierdzić ich wiarygodność: postępowanie sprawdzające oraz kontrolne postępowanie sprawdzające. Szereg przepisów technicznych normuje tworzenie kancelarii tajnych i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, bezpieczeństwa przemysłowego oraz ewidencjonowanie i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego.

Rozdział 11 ustawy o ochronie informacji niejawnych zawiera szereg zmian, które wprowadzono w przepisach obowiązujących, m.in. w k.p.a., k.p.c. czy kodeksie pracy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia czyli 1 stycznia 2011 r. z wyjątkiem art. 131 (wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 857 ze zm.), który wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)