Nowa formuła obliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów będzie miała zastosowanie począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 r., jednak już dziś w celu informacyjnym oblicza się limity zadłużenia poszczególnych jednostek. W dużym uproszczeniu, gdy nowy limit będzie ujemny, władze lokalne nie będą mogły spłacać zaciągniętych zobowiązań, co z kolei wyklucza uchwalenie budżetu.

Ryszard Krawczyk, przewodniczący Krajowej Rady RIO ostrzega, że jak wynika z przeprowadzonej w 2011 r. analizy sytuacji finansowej samorządów lokalnych, w wielu zbadanych jednostkach dochody ze sprzedaży majątku nie pokrywały różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi. RIO szacuje, że gdyby nowe regulacje obowiązywały już teraz to bez możliwości uchwalenia budżetu pozostałoby ponad 100 jednostek.

Zgodnie z prawem, jeśli gmina nie może uchwalić budżetu, to RIO ustala zastępczy plan finansowy, jednak zdaniem ekspertów obecne regulacje nie są wystarczające. Cezary Kosikowski, autor komentarza do ustawy o finansach publicznych zaznacza, że ustalony przez RIO plan finansowy nie zastępuje w pełni uchwały budżetowej. Ustalenia te dotyczą jedynie wydatków jednostki na obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone – dodaje Kosikowski.

Zdaniem Krawczyka konieczna jest zmiana prawa, która pozwoli RIO ustalić budżet uwzględniający wszystkie rozchody, np. spłatę kredytów, wykup obligacji i wydatki wynikające z zawartych przez JST umów. Przewodniczący KR RIO potwierdził, że przedstawiono już projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych uwzględniający te postulaty.


Źródło: Rzeczpospolita