Pobyt w dziennych domach pomocy stanowi jedną z form wsparcia oferowanych osobom starszym przez gminy. Dzięki nim seniorzy, przy udziale wykwalifikowanego personelu, mogą w dalszym ciągu funkcjonować w swoim środowisku. Jak wynika z badań NIK, samorządy, które prowadzą DPS-y, zapewniły w nich skuteczne wsparcie osobom starszym, o czym świadczy m.in. zadowolenie z oferowanych zajęć samych pensjonariuszy.

Utworzenie placówki tego rodzaju nie ma jednak charakteru obowiązkowego. Stąd też niewiele samorządów (ok. 10 proc.) decyduje się na ich prowadzenie. Zdaniem NIK problem tkwi w tym, że przesłanką tworzenia nowych placówek nie są rzeczywiste, rozpoznane potrzeby lokalnych mieszkańców, lecz potencjał ekonomiczny samorządów. Główną barierą są ograniczone środki finansowe, zwłaszcza w mniej zasobnych gminach, dla których uruchomienie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego jest dużym obciążeniem.

W rozwiązaniu tego problemu miał pomóc m.in. rządowy program "Senior-Wigor”, przewidujący dofinansowanie działań gmin przy tworzeniu dziennych domów pomocy. Jego uruchomienie w niewielkim jednak stopniu poprawiło sytuację. W związku z tym w 2017 r. zdecydowano się zastąpić go programem „Senior+”, w ramach którego gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie dziennych domów pomocy.

NIK zwraca również uwagę, że gminy często w niewystarczającym stopniu rozpoznają potrzeby osób starszych, a rozmiar działań oferowanych w systemie pomocy społecznej nie nadąża za wzrostem liczby osób w tej grupie wiekowej. W samorządach brakuje diagnozy lokalnej sytuacji i prognoz co do liczby seniorów, którzy potrzebują i będą potrzebowali pomocy w przyszłości. Działania na rzecz osób starszych mają charakter doraźny i nie tworzą spójnego systemu, należycie monitorowanego i poddawanego ewaluacji.

Pomimo pewnych zastrzeżeń, ustalenia kontroli potwierdziły pozytywny wpływ wsparcia, jakie dzienne domy pomocy zapewniają seniorom w zakresie m.in. zwiększania ich aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej czy rekreacyjnej. NIK apeluje jednak do JST o konsekwentne uwzględnianie w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych możliwości tworzenia pełnego katalogu form pomocy, dostosowanych do lokalnych potrzeb, ze wskazaniem przewidywanego okresu ich powstawania i źródeł finansowania. Izba zwraca się również z prośbą o rozpoczęcie działań umożliwiających zidentyfikowanie skali potrzeb, do których dostosowana będzie oferta skierowana do osób starszych.

Źródło: www.nik.gov.pl,