Przeprowadzona przez NIK kontrola dotyczyła zarządzania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim. W jej ramach sprawdzono jak gminy: Baborów, Byczyna, Opole i Polska Cerekiew gospodarowały nowopowstałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, których budowa została sfinansowana przy współudziale środków UE.


W trakcie kontroli ustalono, że samorządy nie zawsze właściwie wykorzystywały nowe projekty i inwestycje, tj. z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wynikało to z błędów popełnianych na etapie przygotowania działań inwestycyjnych, jak i z zaniechań zaistniałych po oddaniu obiektów do użytkowania. Wyniki badania wskazują, że na poziom wykorzystania obiektów istotny wpływ miał stopień dopasowania charakteru zrealizowanych przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców. Negatywne skutki błędów na etapie planowania działań uwidoczniły się bowiem głównie w przypadku inwestycji, które nie koncentrowały się właściwie na wymaganiach wskazanych przez lokalne społeczności.


W przypadku Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach popełniono błędy zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i budowy. Przewidziano bowiem remont budynków, które w większości nadawały się jedynie do rozbiórki, co skutkowało nieuprawnioną zmianą pierwotnie zakładanego zakresu robót, do którego wykonania zobowiązał się wykonawca. W efekcie - pomimo wydatkowania na ten cel przez Gminę Byczyna ponad 2,6 mln zł - nie uzyskano zakładanego efektu w postaci gotowych do użytkowania pomieszczeń. Nieprawidłowości w budowaniu obiektów wykryto również w pozostałych skontrolowanych gminach, co uniemożliwiło później ich właściwe wykorzystanie.


W związku z ujawnionymi w trakcie badania nieprawidłowościami NIK skierowała zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na świadczeniu usług hotelarskich w obiekcie w Zakrzowie, pomimo iż nie został on zgłoszony do prowadzonej przez Wójta Gminy Polska Cerekiew ewidencji obiektów. Złożono również zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego i obecnego Burmistrza Byczyny polegającym na zaniechaniu zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy, zmieniającego sposób wykonania przedmiotu zamówienia publicznego, obejmującego budowę Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach oraz dokonaniu wydatków z budżetu Gminy z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.


Delegatura NIK w Opolu zwróciła się również z prośbą o udzielenie informacji o działaniach podjętych przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, co do sposobu zagospodarowania przez Gminę Byczyna nieruchomości, na której zlokalizowano Inkubator Przedsiębiorczości.

(www.nik.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami