W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wykryła między innymi nieprawidłowości dotyczące: braku prowadzenia ewidencji dróg gminnych, nieprzeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego oraz podawania nierzetelnych informacji w rocznych informacjach o sieci dróg publicznych.

NIK po przeprowadzonej kontroli wniosła o podawanie w wykazach o zbyciu nieruchomości wszystkich informacji wymaganych w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami . Izba zwróciła się z prośbą do wójta gminy Mały Płock o prowadzenie ewidencji wszystkich dróg gminnych oraz o przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg, stosownie do przepisów art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicznych i art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego . Ponadto NIK zaleciła prowadzenie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów w miejscowości Mściwuje oraz wyegzekwowania od wykonawcy wyrównania terenu po nielegalnym wysypisku odpadów.

Ponadto NIK zobowiązała wójta gminy do podawania rzetelnych informacji o stanie dróg gminnych. Zwrócono również uwagę na wysokość zaciąganych zobowiązań przeznaczonych na realizację remontów dróg gruntowych w granicach kwot ustalonych w uchwale budżetowej, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz finansowanie tych wydatków z godnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Izba zwróciła się z prośbą do wójta gminy o przestrzeganie przy udzielaniu zamówień przepisów art. 17 ust. 2 i art. 32 ust. 2  Prawa zamówień publicznych oraz warunków określonych przez wójta w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 tyś. EURO.

Na podstawie: www.nik.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)