W okresie objętym kontrolą Prezes UKE wykonywał zadania i obowiązki regulacyjne dotyczące rozwoju konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym, rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, ochrony konsumentów i zapewnienia odpowiedniego poziomu cen usług, realizując założenia i cele określone w Strategii Regulacyjnej Prezesa UKE na lata 2008-2010. Jako główny i nadrzędny cel w Strategii, przyjęto wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa i zwiększenie ich wykorzystywania.

Wśród zadań i działań strategicznych wymienionych w Strategii ujęto „podniesienie dostępności szerokopasmowego Internetu oraz nowych usług i pakietów usługowych” poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających dostęp do infrastruktury „operatora zasiedziałego”. Ponadto rozszerzono ofertę hurtową (BSA) umożliwiającą świadczenie usługi dostępu do Internetu operatorom alternatywnym za pośrednictwem infrastruktury kablowej TP SA, wprowadzając model SP. NIK podkreślił, iż Prezes UKE zawarł porozumienie z TP SA, według którego operator zadeklarował wybudowanie i udostępnienie w ciągu 36 miesięcy, infrastruktury stacjonarnego dostępu szerokopasmowego umożliwiającej przyłączenie do Internetu 1.200 tys. nowych łączy. W trakcie kontroli stwierdzono, że realizując powyższe porozumienie, do końca 2010 r. TP SA wybudowała 454,3 tys. łączy, w tym 93% łączy o przepływności 6 Mb/s i większej. Ponadto, w ramach porozumienia, TP SA wybudowała 50.084 łącza szerokopasmowe w obszarach „białych plam” stanowiących kompleksowe inwestycje w wyselekcjonowanych 68 gminach na terenie kraju. UKE analizował składane przez TP SA kwartalne raporty o stanie realizacji inwestycji oraz weryfikował zrealizowane inwestycje we wskazanych lokalizacjach.

Po przeprowadzonej kontroli oceniła pozytywnie działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.