W 2011 r. kontrolerzy skupią się przede wszystkim na sferach, w których dysponuje się pieniędzmi publicznymi oraz majątkiem Skarbu Państwa. Będzie to też ostatni rok obowiązywania dotychczasowych priorytetów kontroli: państwo sprawne i przyjazne obywatelowi, państwo efektywnie zarządzające zasobami publicznymi oraz Polska w Unii Europejskiej. Obszary badań kontrolnych, które stanowione są po to, by uszczegóławiać priorytety, stanowione są na podstawie analizy występowania nieprawidłowości i przy uwzględnieniu skarg i wniosków napływających do NIK.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej NIK obszary badań kontrolnych na 2011 r. to:
• Obrona państwa oraz Siły Zbrojne RP;
• Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwo wewnętrzne;
• Funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego; realizacja przez organy państwa funkcji nadzorczych i kontrolnych;
• Obsługa obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne;
• Kształcenie, nauczanie, wychowanie, kultura fizyczna dzieci i młodzieży;
• Pomoc społeczna i prawa socjalne;
• Ochrona zdrowia; organizacja opieki zdrowotnej;
• Zagospodarowanie przestrzenne, architektura i budownictwo;
• Ochrona i kształtowanie środowiska oraz racjonalne wykorzystanie jego zasobów;
• Wykonywanie budżetu państwa; deficyt budżetowy i dług publiczny; budżet zadaniowy;
• Pozyskiwanie dochodów publicznych; skuteczność aparatu skarbowego;
• Gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi;
• Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz mieniem samorządu terytorialnego, w tym procesy restrukturyzacji i prywatyzacji;
• Pomoc publiczna i udzielanie dotacji;
• Funkcjonowanie oraz rozwój infrastruktury;
• Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa;
• Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności;
• System finansowania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich


Na podstawie: www.nik.gov.pl