Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli wzięli udział w odbywającej się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji naradzie wojewodów.

Członkowie Rady ds. Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt przy Prezesie NIK przygotowali dla władz samorządowych prezentacje przedstawiającą pozytywne i negatywne praktyki w gminnej ochronie zwierząt wraz rekomendacjami. Na spotkaniu szczególnie dużo uwagi poświęcono na omówienie proponowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Przedmiotem dyskusji był między innymi przygotowany przez NIK wniosek de lege ferenda dotyczący jednoznacznego dopuszczenia możliwości częściowego bądź całkowitego finansowania przez poszczególne gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych należących do właścicieli, przy poszanowaniu praw tych właścicieli.

Zdaniem NIK kompletne uregulowanie tej kwestii jest zadaniem priorytetowym. W obecnej chwili oczekuje się bowiem na rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny, sprawy w której to sąd ustali czy miasto Warszawa może dofinansowywać zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, które mają właścicieli.

Prezes NIK wskazuje w swoim stanowisku, iż przeznaczanie środków pieniężnych na sterylizację psów czy kotów posiadających właścicieli, jest jak najbardziej dopuszczalne. Jego zdaniem samorządy są bowiem uprawnione do podjęcia właściwych uchwał w tym zakresie. Prezes zwraca jednak uwagę na fakt, że do tej pory praktyka gmin w tej kwestii jest niejednolita. Jedynie część gmin zachęca bowiem właścicieli do sterylizacji zwierząt, dofinansowując wspomniane zabiegi. Inne natomiast sygnalizują, że samorządy mogą finansować kastrację czy sterylizację, jedynie wobec zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach.

Na spotkaniu, Zbigniew Wrona (dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego NIK) zwrócił uwagę, że wobec występujących w tym obszarze odmiennych praktyk, Prezes NIK zgłosił wniosek, w którym to postuluje o zmianę przepisów (wniosek de lege ferenda dotyczący dofinansowania sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli). W opinii Prezesa, jego realizacja w drodze ustawy pozwoliłaby na usunięcie istniejących wątpliwości. W Sejmie rozpoczęła się już debata nad wprowadzeniem zmiany w ustawie o ochronie zwierząt w kierunku pożądanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Obecni na naradzie wojewodowie również pozytywnie odnieśli się do pomysłu realizacji wniosku.

Zdaniem NIK, wspieranie przez samorządy dobrowolnej sterylizacji zwierząt należących do właścicieli może znacząco przyczynić się do zapobiegania bezdomności zwierząt. Wspomniane działanie gmin pozwoli również na zmniejszenie kwoty wydatków przeznaczonych przez JST na przeciwdziałanie bezdomności. NIK zaznacza jednak, że wspomniane działania nie mogą naruszać prawa własności, a samo korzystanie z pomocy finansowej będzie dobrowolne.

(nik.gov.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami