W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane ustalono wynagrodzenie w formie ryczałtu. Podczas sprawdzania ofert stwierdzono niezgodność w podsumowaniu kwoty, jak również rozbieżności w niektórych pozycjach kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego ma charakter ryczałtowy, zamawiający nie ma obowiązku weryfikować w sposób szczegółowy kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz nie ma obowiązku poprawiać ewentualnych omyłek rachunkowych popełnionych przez wykonawcę w tym kosztorysie. Istotna jest bowiem wyłącznie cena określona jako łączna cena za wykonanie zamówienia.
 
Uzasadnienie
 
 W orzeczeniu wydanym w sprawie: sygn. akt UZP/ZO/0-1585/06 Zespół Arbitrów stwierdził, że jeżeli zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że obliczona cena ma charakter ceny ryczałtowej, nie musi szczegółowo weryfikować załączonego przez wykonawcę kosztorysu, który ma wyłącznie znaczenie pomocnicze. W takim przypadku kosztorys ofertowy ma za zadanie ułatwić wykonawcom obliczenie wynagrodzenia. W zamian za wynagrodzenie ryczałtowe wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w dokumentacji technicznej i zgodnie z jej warunkami, co do ilości i rodzaju materiałów, bez względu na treść złożonego przez siebie kosztorysu ofertowego. W takim wypadku nie może być mowy o błędzie w obliczeniu ceny. (za wyrokiem Zespołu Arbitrów sygn. akt UZP/ZO/0-290/06).

 Powyższe orzeczenia zachowują swoją aktualność w obecnym stanie prawnym. Nowela Prawa zamówień publicznych , uchwalona 4 września 2008 r., uchyliła przepis art. 88 p.z.p., który zawierał enumeratywne wyliczenie rodzajów oczywistych omyłek w obliczeniu ceny możliwych do poprawy przez zamawiającego. Uchylono tym samym przepis, który nakazywał, iż w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo za jego część (cena ryczałtowa) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

 Jak czytamy w komentarzu wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia z dnia 4 września 2008 r.", celem ustawodawcy uchylającego cyt. przepis było umożliwienie zamawiającemu poprawienie omyłek w szerszym niż dotychczas zakresie w celu ograniczenia sytuacji odrzucania ofert. Wynika to wprost z uzasadnienia do ustawy: "Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procedury udzielania zamówienia publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert i unieważnianych postępowań." Nie ulega zatem wątpliwości, iż w szczególności omyłki wskazane w dotychczas obowiązującym art. 88 Prawa zamówień publicznych będą mogły być nadal poprawiane. Nie będzie to jednak tak jak dotychczas katalog zamknięty.

 Potwierdza to stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażone w wyroku w sprawie sygn. akt KIO/UZP 1/09, gdzie Izba stwierdziła: "Izba uważa ponadto, że wykorzystanie przez Zamawiającego reguł określonych w uchylonym przepisie art. 88 ust. 1 ustawy nie stanowi naruszenia art. 87 ust. 2 ustawy, gdyż w obecnym stanie prawnym, to do obowiązków Zamawiającego należy określenie sposobu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych i brak jest prawnego zakazu określenia takiego sposobu na zasadach wynikających z różnych przyjętych reguł dokonywania korekt, w tym zakresie jednak Izba wskazuje na postulat zawarcia w siwz stosownych informacji przez Zamawiającego, w celu zapoznania wykonawców z zasadami poprawiania omyłek".

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)