Osoby zagraniczne inwestujące w obligacje komunalne polskich jednostek samorządu terytorialnego mogą skorzystać z preferencji przy opodatkowaniu odsetek.

Eksperci wyjaśniają, że w przypadku opodatkowania dochodów z odsetek i dyskonta uzyskiwanych przez nierezydentów od obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych przewidziane są liczne wyjątki. Po pierwsze, ryczałtowy 19% podatek znajduje zastosowanie tylko, gdy z konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wynikają inne zasady opodatkowania. Po drugie, Minister Finansów w drodze odpowiedniego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku może zwolnić z opodatkowania dochody z odsetek uzyskiwane przez nierezydentów. Natomiast w przypadku osób prawnych z siedzibą poza Polską dochody z odsetek i dyskonta podlegają opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20%. Wyjątki od tej zasady przewidują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których postanowienia znajdują zastosowanie zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Część umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje wyłączenie z opodatkowania w państwie źródła odsetek, np. umowy zawarte z Fran cją, Hiszpanią, USA czy Szwecją. Tak więc dochody z odsetek od obligacji komunalnych uzyskiwane przez nierezydentów z tych krajów nie będą w ogóle podlegać opodatkowaniu w Polsce. Nierezydenci uzyskujący dochody z tego tytułu będą zobowiązani do zapłaty podatku w państwie swojego zamieszkania. Inna grupa umów przewiduje opodatkowanie w państwie źródła odsetek według określonej w umowie stawki, która jest preferencyjna w stosunku do polskiej 19% stawki. W umowach występuje najczęściej stawka 5% (np. umowa z Austrią, Belgią, Danią, Katarem, RFN, Wielką Brytanią), 10% (np. umowa z Irlandią, Japonią, Luksemburgiem, Włochami) czy 15% (umowa z Kanadą). W tych przypadkach polscy płatnicy będą zobowiązani do poboru podatku w wysokości określonej w umowie. W opinii ekspertów użyte określenie jakakolwiek pożyczka udzielona przez bank należy rozumieć szeroko, co obejmuje także nabycie przez bank obligacji, w tym komunalnych.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 4 listopada 2010 r.