We wstępie do wydanej niedawno książki pt. Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej autor stwierdza, że samorządowe szkoły publiczne różnią się organizacją wewnętrzną, różnice te intensyfikuje chociażby ich indywidualny i niepowtarzalny, mimo że oparty na jednym wzorcu, statut. - Szkoły prowadzone przez inne podmioty niż Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego to różnorodność nie tylko organizacji wewnętrznej, lecz także mnogość uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i prawnych podmiotów je prowadzących – od osób fizycznych, przez stowarzyszenia, fundacje, kościoły i organizacje kościelne, po spółki cywilne i prawne. I dodaje, że gre wchodzi tu ogromnie zróżnicowana paleta podmiotów, ich indywidualnych źródeł i powiązań prawnych, wzajemnych relacji, ale także ograniczeń wynikających choćby z korzystania ze środków publicznych w postaci dotacji celowych, bo takiego charakteru
nabierają one współcześnie. - Dlatego odkrycie w tym gąszczu jakiejś struktury, logiki i wzorców jest przedsięwzięciem, jeśli nie niemożliwym, to przynajmniej wielce uciążliwym – podkreśla prof. Jeżowski.
Jak dodaje wydawca, książka Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej to kompleksowe oraz wyczerpujące omówienie zagadnień finansowania oświaty niepublicznej ze środków publicznych, obejmujących zarówno beneficjantów - szkoły i podmioty je prowadzące, jak i samorządy, głównie gminne i powiatowe, jako podmioty dotujące. Celem publikacji jest pomoc w poszukiwaniu najskuteczniejszych sposobów finansowania - niesprzecznych z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o finansach publicznych.


W opracowaniu omówiono:
•    zagadnienia związane z funkcjonowaniem i finansowaniem przedszkoli i szkół niepublicznych,
•    zadania organów dotujących i dotowanych w świetle art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty,
•    zmiany w sieci przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez gminy i podmioty niebędące gminami, pokazane na kanwie nowych rozwiązań prawnych.

Zdaniem autora i wydawcy,  publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświaty niepublicznej, oraz organy sprawujące nadzór nad takimi placówkami: w zakresie ich funkcjonowania - kuratorów oświaty, a w za kresie wykorzystania dotacji ze środków publicznych - regionalne izby obrachunkowe oraz, coraz częściej, samorządowe kolegia odwoławcze i izby skarbowe, także sądy.
Więcej o publikacji>>>

Autor książki będzie prowadził jedną z debat podczas zaplanowanego na 22-23 października II Kongresu Edukacja i Rozwój>>>