Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył rozpoczętego w maju 2007 r. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę obwodnicy Wrocławia (Polska). W celu realizacji projektu skorzystano z pomocy finansowej UE. Miasto Wrocław wskazało w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, że zwycięski wykonawca zobowiązany będzie wykonać własnymi siłami minimum 25 proc. robót objętych zamówieniem.

Polski organ publiczny kompetentny w zakresie kontroli właściwego wykorzystywania środków unijnych uznał, że postanowienie to jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, a zatem jest niezgodne z unijną dyrektywą 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. W rezultacie organ ten nałożył na Miasto Wrocław korektę ryczałtową w wysokości 5 proc. kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków publicznych.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ >>>