Jeden z mieszkańców gminy zwrócił się do burmistrza o udostępnienia mu wszystkich oświadczeń majątkowych, w tym burmistrza i przewodniczącej rady gminy, których brak na stronie BIP.

Burmistrz poinformował wnioskodawcę, że oświadczenia burmistrza oraz przewodniczącej rady miejskiej zostaną udostępnione po weryfikacji i odesłaniu przez wojewodę.

Mieszkaniec wniósł skargę na bezczynność burmistrza.

W ocenie skarżącego żaden przepis obowiązującego prawa nie uzależnia udostępnienia oświadczeń majątkowych od ich uprzedniej analizy przez organ uprawniony do odebrania oświadczenia majątkowego przez osobę obowiązaną do jego złożenia.

WSA wyjaśnił, iż w dacie udzielania odpowiedzi mieszkańcowi organ nie był w posiadaniu zweryfikowanych przez wojewodę oświadczeń majątkowych burmistrza oraz przewodniczącej rady.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Natomiast w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można żądać oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy gminnych, bez uprzedniej analizy i weryfikacji danych w nich zawartych przez podmioty do tego uprawnione.

Udostępnianie w BIP oświadczeń majątkowych podlega nadzorowi wojewody uprawnionemu do badania legalności zadań prze jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym podmiot zainteresowany informacją publiczną nie może domagać udostępnienia niezweryfikowanych oświadczeń majątkowych, które są w posiadaniu podmiotu zobowiązanego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 29 września 2016 r., sygn. akt IV SAB/Wr 115/16, nieprawomocny.  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów