Na składający się z dwóch części program zarezerwowano w sumie 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek. Pierwsza z części dotyczy rekultywacji terenów zdegradowanych. Zakłada ona m.in. współfinansowanie rekultywacji powierzchni ziemi zniszczonej działalnością człowieka, rozumianej jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

W ramach pierwszej części planuje się również wsparcie usuwania i unieszkodliwiania niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, zagrażających zdrowiu ludzi lub zaistnieniu nieodwracalnych szkód w środowisku, wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi. Beneficjentami tych środków są m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Z kolei druga część programu - Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotyczy projektów, wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5  Poprawa jakości środowiska miejskiego.

(nfosigw.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami