Kontrola przeprowadzona przez NIK wykazała, iż w roku szkolnym 2010/2011 jedna trzecia nauczycieli nie uczestniczyła w żadnej z zewnętrznych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w grupie nauczycieli dyplomowanych, gdzie 35% badanych nie uczestniczyło w trakcie kolejnych trzech lat szkolnych w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Co gorsza, nawet jeżeli nauczyciele zdecydowali się podnosić swoje kwalifikacje, najczęściej nie oznacza to uzyskania stopni awansu zawodowego. Zdarzają się też przypadki niewykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce. W opinii NIK świadczy to o braku rozpoznania przez dyrektorów szkół potrzeb kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o nieefektywnym wydatkowaniu publicznych środków finansowych.


Pod adresem dyrektorów szkół kierowane są także zarzuty niedostatecznego wsparcia nauczycieli w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji oraz zaniedbań w korzystaniu z instrumentów nadzoru pedagogicznego oraz oceny pracy. Słowa krytyki skierowano także wobec gmin; zdaniem NIK nie analizowały one potrzeb dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nie opracowywały planów w tym zakresie.

W komunikacie opublikowanym przez NIK zwrócono również uwagę na niewystarczającą liczbę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, podobnie jak ilość nauczycieli-doradców. Izba sygnalizuje także poważne niedociągnięcia w kształceniu przyszłych nauczycieli w uczelniach wyższych.

Źródlo: www.nik.gov.pl