Burmistrz miasta wystąpił do dyrektora SP ZOZ-u o przekazanie do dyspozycji wojska na wypadek wojny 2 ambulansów.

Odpowiedź

Zabezpieczenie ambulansów na wypadek wojny przez burmistrza na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień znajduje opracie w przepisach powszechnie obowiązujących w tym w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) - dalej u.p.o.o.

Uzasadnienie

Na wstępie należy wskazać, że treść pytania wskazuje iż o obowiązku SP ZOZ-u o zabezpieczeniu dwóch ambulansów na wypadek wojny decydował burmistrz.


Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z zadaniami jednostek na wypadek wojny jest ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 1 u.p.o.o. obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy, zgodnie z art. 2 u.p.o.o., do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 u.p.o.o. do zadań Rady Ministrów wykonywanych w ramach zapewnienia zewnętrznego bezpieczeństwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy określenie zasad wykorzystania służby zdrowia i infrastruktury technicznej państwa na potrzeby obronne.

Zgodnie z art. 14 u.p.o.o. wojskowi komendanci uzupełnień są terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Wojskowi komendanci uzupełnień wykonują zadania z zakresu świadczeń na rzecz obrony.@page_break@

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) - dalej r.o.o. warunki organizacyjne i techniczne planowania i realizacji zadań obronnych tworzy się, uwzględniając rodzaj zadań, a także możliwości ich wykonawców. W szczególności powinny one zapewnić wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych. Zgodnie z § 5 r.o.o. współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych ma na celu zapewnienie optymalnych warunków ich wykonywania i obejmuje m.in. integrowanie wysiłków i współpracę w zakresie wykorzystania bazy materiałowej, usługowej i szkoleniowej.

Zgodnie z § 3 r.o.o. do zadań wojewody należy tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych wykonywanych w województwie przez organy samorządu terytorialnego. Warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w spawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 741) - dalej r.w.p. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 r.w.p. warunki i sposób przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa dotyczą współdziałania organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa. Zgodnie z § 3 ust. 2 r.w.p. burmistrz jest organem właściwym do organizowania, nakładania, nadzorowania i uruchamiania realizacji zadań powyżej wskazanych w odniesieniu do podmiotu leczniczego utworzonego przez gminę. Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań na potrzeby obronne państwa następuje w formie planów. Plany organów jednostki samorządu terytorialnego zatwierdza wojewoda, a podmiotu leczniczego podmiot tworzący.

Z analizy treści pytania wynika, że na SP ZOZ, o którym mowa, został nałożony obowiązek realizacji zadań obronnych.

Zgodnie z § 23 r.w.p. podmioty lecznicze realizujące zadania na potrzeby obronne państwa mogą wnioskować o świadczenia osobiste i rzeczowe przewidziane dla jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 210 u.p.o.o. burmistrz wydaje decyzję o przeznaczeniu rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny m.in. na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień.