Warto przypomnieć, że formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 u.dz.k. ). Natomiast działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Na kanwie tych rozważań można postawić pytanie, czy taka uchwała ma charakter decyzji administracyjnej, czy też inny? Wojewoda lubelski analizując w trybie nadzoru uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, uchwałę unieważnił, przyjmując, że przyznanie nagrody ma typowo administracyjny charakter i powinno następować w drodze decyzji administracyjnej, od której można odwołać się do sądu (por. wyrok NSA z 15 września 2010 r., sygn. II OSK 1409/10). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie był odmiennego zdania. Swoim orzeczeniem uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego, stwierdzając, że ustawodawca dał jednostkom samorządu terytorialnego swobodę wyboru formy przyznawania takich nagród, a gdyby miało być inaczej, to rozstrzygnąłby to wprost w ustawie. NSA oddalając skargę kasacyjną w tej sprawie, stwierdził, że skoro ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie wskazuje w jakiej formie ma być przyznana nagroda, to nie można domniemywać, że może to być wyłącznie decyzja administracyjna. Inny problem, to czy rada gminy może powołać komisję do spraw przyznawania nagród w zakresie osiągnięć kulturalnych i sportowych i zadecydować z ilu osób ma się składać? (por. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. NK.II.0911-19/531/09). Podmiotem do tego uprawnionym może być tylko organ wykonawczy gminy. Jest to wyłącznie kompetencja wójta i uchwała rady gminy zezwalająca na utworzenie komisji i określająca ilość jej członków jest nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim niedopuszczalna. Zapis taki bowiem w uchwale rady gminy jest wkroczeniem w kompetencje organu wykonawczego.

Wiesław Śniecikowski

Przydatne materiały:
Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13. poz. 123 z późn. zm.)

Pobierz orzeczenie:
Wyrok NSA z 15 września 2010 r., sygn. II OSK 1409/10
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2009 r. NK.II.0911-19/531/09