Pracodawca jest zakładem budżetowym, w którym obowiązują przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych. W zakładzie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym jest zapis, iż do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy taki zapis jest prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów? Czy powinien być zapis § 12 ust. 3 rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, czy art. 38 ust. 2 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych ?

Odpowiedź

Uregulowanie spraw dotyczących nagród jubileuszowych w regulaminie wynagradzania jest przekroczeniem kompetencji przez pracodawcę samorządowego i stanowi regulację zbędną.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa. Pojawienie się w zapisach regulaminu wzmianki o nagrodzie jubileuszowej jest więc przekroczeniem kompetencji pracodawcy samorządowego, który zasadniczo nie ma prawa regulowania odrębnego spraw związanych z zasadami przyznawania oraz wypłaty nagrody jubileuszowej. Przepis ten jest więc w istocie zbędny, gdyż obowiązują w pierwszej kolejności – zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – przepisy ustawowe oraz rozporządzenia wykonawczego. Zapis ten jest więc w istocie zbędny i powinien być uchylony.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)