Federacja Przedsiębiorców Polskich w oparciu o raport "Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia" zauważa, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium oceny ofert. Dodatkowo, przedłużanie go ponad 60 dni jest niezgodne z prawem, które nakazuje zapłatę w określonym czasie. 

Jak podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP - Zastosowanie terminu płatności jako kryterium oceny ofert powinno być związane z przedmiotem zamówienia i uzasadnione jego specyfiką, a także obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że zapisy SIWZ muszą być zgodne z prawem – standardy postępowania powinny uwzględniać interes zarówno zamawiających, jak i oferentów. Wobec tego niedopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy działania sprzecznego z ustawą – narusza to podstawowe zasady rynku zamówień publicznych. Na mocy prawa ocena ofert pod względem aspektów, które są rozbieżne z przepisami, jest traktowana jako czynność zamawiającego niezgodna z ustawą.

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz uzasadnione jego specyfiką, a także poparte obiektywnymi potrzebami zamawiającego.

Źródło: www.federacjaprzedsiebiorcow.pl

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł