Jak poinformowało w dniu 3 sierpnia 2010 r. Centrum Informacyjne Rządu, Minister Infrastruktury przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowych przepisów jest wprowadzenie specjalnego trybu odbudowy budynków i siedlisk na nowych terenach, na których te obiekty nie będą zagrożone ponownym zniszczeniem przez żywioł. Do tej pory nie było przeszkód prawnych, by odbudować zniszczone obiekty na dotychczasowym terenie, co często prowadziło do ponownych zniszczeń.

Instrumentem służącym odbudowie na terenach ma być miejscowy plan odbudowy uchwalany przez radę gminy jako akt prawa miejscowego. Określać będzie zasady nabywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej przez podmioty, które nie powinny bądź nie mogą z mocy prawa odbudowywać obiektów w dotychczasowym miejscu. Jednocześnie rada gminy będzie mogła wskazać obszary podlegające specjalnym warunkom (wskazanym w ustawie) dotyczącym odbudowy. Najdalej posuniętą ingerencją będzie wyznaczenie obszarów na terenach osuwiskowych, gdzie zakazana będzie odbudowa i budowa nowych budynków, a także rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących. Właściciele nieruchomości położonych na tych terenach będą mogli ubiegać się o odszkodowanie za poniesioną szkodę bądź żądać od gminy wykupu nieruchomości lub jej części.

Procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu odbudowy ma być dużo prostsza w porównania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa ma wprowadzić też odrębne przepisy dotyczące wywłaszczania i zatwierdzania podziału nieruchomości. Ponadto budowa infrastruktury lokalnej na terenach objętych miejscowym planem odbudowy ma być wspierana z budżetu państwa. W celu ułatwienia finansowania odbudowy zniszczonych obiektów przewidziano m.in. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na zakup gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku usunięcia ziemi w innym niż dotychczas miejscu.

Zgodnie z założeniem autorów projektu, ustawa winna wejść w życie z dniem ogłoszenia.