Samorządy terytorialne mogą liczyć na dotacje celowe na finansowe wsparcie w tworzeniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło nabór wniosków w związku z konkursem ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r. Wszystkie szczeble samorządu tj. gminy, powiaty i województwa mogą ubiegać się o dotacje.

Największe szanse na uzyskanie dodatkowych środków mają programy zakładające budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, które realizowane będą we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wspólne działanie powinno czynić zadość założeniom zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pod uwagę brane będą jedynie oferty zawierające wymaganą dokumentację. Wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich, po dokonaniu wstępnej oceny, przekażą do resortu pracy jedynie prawidłowo sporządzone oferty wraz z obowiązkowymi załącznikami.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 19 lutego 2010 r.