Projekt przewiduje, że dane statystyczne gromadzone przez poszczególne straże, odnoszące się do ewidencji etatów wykazywać będą również wymiar etatu dla poszczególnych stanowisk. Jak bowiem wynika z informacji przekazywanych do MSW, w strażach gminnych (miejskich) strażnicy, jak również pracownicy administracyjni, zatrudniani są na różne części etatu, w tym, poza pełnym etatem, również na ¾ etatu, czy ½ etatu. Dotychczasowy sposób zbierania informacji w tym zakresie wskazuje, że etaty, w tym w niepełnym wymiarze, są sumowane. W praktyce powoduje to nierzetelny obraz liczby faktycznych etatów w strażach gminnych (miejskich), jak również przyczynia się do tego, że przekazywane dane odbiegają od rzeczywistego stanu etatowego w strażach. Przyjęcie proponowanej w projekcie zasady ewidencjonowania etatów umożliwi, zdaniem projektodawcy, uzyskanie informacji o faktycznej liczbie etatów w strażach, a ponadto uwidoczni sposób wykorzystania tychże etatów.

Propozycja nowelizacji załącznika w zakresie sposobu ewidencjonowania wyposażenia straży gminnej (miejskiej) odnosi się jedynie do propozycji ujęcia przedmiotowych danych w formie tabelarycznej oraz dodania kolumny "liczba", odnoszącej się do liczby poszczególnych rodzajów wyposażenia straży gminnej (miejskiej).

Projekt załącznika, w części odnoszącej się do informacji o ujawnionych wykroczeniach i sposobie reakcji wobec ich sprawców dostosowany został do uprawnień strażników gminnych (miejskich). W tabeli dopisane bowiem zostały kolejne przepisy, w których określone są wykroczenia, za które strażnicy posiadają uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zdaniem autorów projektu nowelizacja umożliwi między innymi szerszy zakres gromadzenia informacji na temat podejmowanych przez strażników czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami. Nowelizacja wykaże faktyczne wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego z mandatów nakładanych przez straże za wykroczenia, w tym w ruchu drogowym.

Zakres projektowanej regulacji prawnej był przedmiotem konsultacji na forum Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), w skład której wchodzą m. in. przedstawiciele samorządu terytorialnego reprezentującego Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich oraz Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Termin wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2012 roku.