Tylko do 15 października Władza Wdrażająca Programy Europejskie przyjmuje wnioski w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” programu „Innowacyjna gospodarka”. Początkowo termin upływał 29 października.

Skrócony został czas, w którym jednostki samorządu terytorialnego lub ich konsorcja, w tym te utworzone z organizacjami pozarządowymi, mogą składać dokumenty aplikacyjne. Jeżeli gmina chce walczyć o dotacje na udostępnianie i rozpowszechnianie na swoim terenie Internetu, musi to zrobić do 15 października. Taką decyzję podjęła Władza Wdrażająca Programy Europejskie pełniąca funkcję instytucji wdrażającej działanie 8.3 PO IG. Celem tego działania jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Potrzeba jego realizacji wynika przede wszystkim z tego, że dostęp do Internetu, w szczególności szerokopasmowego, jest znacznie mniejszy od średniej europejskiej. Na wszystkich wnioskodawców czeka łącznie 178 mln zł.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 14 września 2010 r.