Zgodnie z treścią z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oraz podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do końca sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Opublikowana przez Ministerstwo Finansów, średnia kwota bazowa w kraju na 2017 rok wyniosła 3133,03 zł na mieszkańca.

Zgodnie z art. 3 średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (o których mowa w przepisach o finansach publicznych), przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na ostatni dzień grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa GUS.

Podstawą do obliczenia średniej kwoty bazowej w kraju są wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Przymus ich sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

(rio.opole.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami