Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, 17 czerwca br. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenia: w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zostało skierowane do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uzyskaniu podpisu Ministra SWiA oba rozporządzenia zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Powyższe rozporządzenia wejdą w życie z dniem opublikowania.

Nowe rozporządzenia określą warunki lokalizacji oraz sposób oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urządzenia, sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, a także szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym , w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli. Ponadto określą warunki techniczne oraz zasady stosowania znaku drogowego D-51 „automatyczna kontrola prędkości”.

Na podstawie: www.mi.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)