Jeden z mieszkańców gminy wniósł skargę na bezczynność burmistrza w zorganizowaniu przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położnych na terenie gminy.

Powołał się na ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), zgodnie z którą wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Mieszkaniec wyjaśnił, że jako właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jest zainteresowany ponoszeniem tej daniny w jak najmniejszej wysokości w zamian za jak najwyższy standard usług.

W związku z tym oczekuje od organu zorganizowania przetargu z dopuszczeniem do niego podmiotów zarejestrowanych w rejestrze działalności regulowanej.

WSA uznał, że mieszkaniec nie posiada interesu prawnego w zaskarżeniu bezczynności organu, a tym bardziej że jego interes prawny został naruszony.

Fakt, że skarżący jest zainteresowany ponoszeniem jak najmniejszych opłat za odbiór odpadów ze swojej nieruchomości nie daje mu żadnego uprawnienia do wkraczania w zakres kompetencji gminy.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Ponadto niezorganizowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych nie ma żadnego wpływu na ustalenie wysokości opłaty za odbiór odpadów, do które uiszczania zobowiązany jest skarżący.

Sąd zwrócił uwagę, że gmina, która nie wykonuje obowiązków określonych w o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze pieniężnej wymierzanej w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Zatem tylko ten organ uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przez gminę zadań w tym zakresie, co dodatkowo wyłącza możliwość badania zasadności skargi przez sąd administracyjny.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 28 lutego 2017 r., sygn. akt II SAB/Ol 106/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów