Na stronie internetowej MEN opublikowany został projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie z projektem liczba godzin przeznaczonych na zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” nie ulega zmianie w stosunku do obecnego wymiaru. Tak jak dotychczas liczba godzin przeznaczonych na nauczanie tego przedmiotu ma wynosić w każdej klasie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia mogą być organizowane w oddziałach albo w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niŜ 28 uczniów.w. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem będą wdrażane sukcesywnie w klasach, dla których zostaną równolegle opracowane nowe ramowe plany nauczania. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” realizowane będą się w klasach V i VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych, stąd w pierwszej kolejności zmiany obejmą uczniów rozpoczynających we wrześniu 2012 r. naukę w klasach I gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników, a w kolejnych latach będą wdrażane sukcesywnie do kolejnych klas tych szkół. Ze względu na to, że w szkole podstawowej zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane dopiero w klasie V i VI, proponowana zmiana obejmie uczniów klas V dopiero w roku szkolnym 2013/2014. W pozostałych klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do zakończenia etapu edukacyjnego, zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie” będą realizowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

W środowisku nauczycieli projekt wzbudził wiele wątpliwości. Jak wynika z dyskusji toczącej się na Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) brak możliwości realizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie” w ramach godzin pozostawionych do dyspozycji dyrektora, może spowodować, że wychowanie do życia w rodzinie trzeba będzie przydzielać nauczycielom w ramach realizowanych przez nich przedmiotów ramowych. To z kolei może doprowadzić do zmniejszenia czasu na ich realizację. Zdaniem nauczycieli z rozporządzenia również jasno nie wynika jak mają być finansowane te zajęcia.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z późn. zm.) wiąże się z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, które określone zostały w projektowanym jednocześnie nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2012 r.

Na podstawie:http://bip.men.gov.pl
 

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756, z późn. zm.)