Publikacja Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy oraz zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Opracowanie poparte zostało orzecznictwem sądów powszechnych rozstrzygającym najbardziej kontrowersyjne problemy pojawiające się w tej tematyce. Ponadto zostało ono wzbogacone specjalistycznymi wzorami dokumentów powszechnie stosowanymi w praktyce szkolnej oraz procedurą nawiązania, rozwiązania oraz wygaśnięcia stosunku pracy z nauczycielem.

Z publikakcji dowiesz się m.in.:
• jak zawrzeć umowę o pracę na czas zastępstwa nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim,
• czy w publicznym przedszkolu istnieje możliwość zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy,
• czy asystent nauczyciela przed zatrudnieniem powinien przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o niekaralności,
• czy wójt gminy może zobowiązać dyrektorów szkół i przedszkoli do dostarczenia aktualnych zaświadczeń o niekaralności z KRK,
• z jaką datą należy przekształcić stosunek pracy w związku z uzyskaniem przez nauczyciela wyższego stopnia awansu zawodowego,
• czy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, należy wypłacić odprawę,
• czy dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia po złożeniu mu wypowiedzenia stosunku pracy,
• na jakiej podstawie prawnej należy dokonać rozwiązania stosunku pracy z emerytem,
• czy wygaśnięcie stosunku pracy należy traktować jednoznacznie z rozwiązaniem umowy o pracę.
Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich pozostałych osób zainteresowanych omawianą tematyką.


Dodatkowo publikacja zawiera dostęp do edytowalnych materiałów w wersji on-line do pobrania ze strony i opracowania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
 

Książka pt. Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach dostępna jest w internetowej księgarni Profinfo.pl>>>