Ogromne straty po powodzi z 2010 r.

Straty po powodzi w 2010 roku oszacowano na 12,47 mld zł (2,99 mld EUR, 0,97% PKB). Największe straty były:
- w infrastrukturze technicznej samorządów (jednostek samorządu terytorialnego) - 4,37 mld zł (1,05 mld EUR),
- mieniu prywatnym – 1,9 mld zł (0,46 mld EUR),
- rolnictwie – 1,5 mld zł (0,36 mld EUR),
- uszkodzenia wałów (np. podmycia) i urządzeń melioracji wodnej (np. mniejszych zbiorników retencyjnych), którymi administrują wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, oszacowano na 1,79 mld zł (0,43 mld EUR),
- straty na ciekach wodnych (np. uszkodzone koryta rzeczne) sięgnęły 1,21 mld zł (0,3 mld EUR).Jakie działania zostały podjęte

Na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej oraz z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (460 mln zł) w latach 2010 – 2013 r. przeznaczono ponad 6 mld 273 mln zł, w tym m.in. na:
- zasiłki celowe, w tym na remont i odbudowę budynków lub lokali mieszkalnych – 969 mln zł (dla poszkodowanych podczas powodzi);
- odbudowę dróg i mostów (infrastruktury technicznej samorządów) – 2 mld 638 mln zł (z Funduszem Solidarności UE – 235 mln zł);
- odbudowę wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej – 1 mld 114 mln zł (z Funduszem Solidarności UE - 225 mln zł);
Pomoc dla poszkodowanych - zasiłki celowe dla 54 tys. rodzin

W czasie powodzi 2010, zniszczonych lub uszkodzonych zostało 35 759 budynków lub lokali mieszkalnych. Udało się odbudować lub wyremontować praktycznie wszystkie uszkodzone budynki.
54 tys. rodzin lub osób samotnie gospodarujących dostało zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. zł (służyły one zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb bytowych).


Na odbudowę lub remont domów lub lokali mieszkalnych przeznaczono w latach 2010-2013 kwotę 871,2 mln zł. W sumie z rezerwy celowej na pomoc rodzinom poszkodowanym przekazano kwotę 969,2 mln zł.


Odbudowa dróg i mostów

Na odbudowę samorządowej infrastruktury komunalnej w latach 2010-2013 poszło 2 mld 403 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, a z Funduszu Solidarności- 235 mln zł.
Udało się odbudować i wyremontować:
- 7316 km dróg,
- 2932 mostów i innych obiektów (kładki, przepusty),
- 549 km sieci wodno-kanalizacyjnej,
- 387 innych obiektów komunalnych (szkoły, przedszkola, żłobki, boiska sportowe).


Odbudowa wałów i infrastruktury przeciwpowodziowej

Mamy w Polsce blisko 8500 km wałów przeciwpowodziowych, z czego ponad 3730 km to wały I i II klasy (o znaczeniu nie tylko lokalnym). 97 procent wałów jest zarządzanych i nadzorowanych przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych i to one prowadzą większość prac związanych z rekonstrukcją i budową wałów. W administracji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej jest tylko 274 km wałów (około 3 procent wszystkich wałów).

Po powodzi 2010 roku Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej prowadzą prace związane z usuwaniem skutków oraz zabezpieczaniem przed powodziami. Przywracana była drożność koryt cieków, umacniane brzegi oraz dna, remontowane lub przebudowywane były uszkodzone elementy urządzeń wodnych. Prowadzona była też wycinka drzew i krzewów.
@page_break@


W latach 2010-13 odbudowaliśmy i wyremontowaliśmy
- 865 km wałów przeciwpowodziowych
- 4720 uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych.


Odbudowaliśmy też lub wyremontowaliśmy 735 budowli piętrzących, regulacyjnych, odwadniających oraz ponad 3400 km skarp oraz dna potoków i rzek pozostających w stanie naturalnym.

Na modernizację i odbudowę wałów przeciwpowodziowych oraz regulację potoków poszło w latach 2010-2013 z rezerwy celowej budżetu państwa 889 mln. Na ten cel zaangażowane zostały również środki z Funduszu Solidarności UE (ponad 225 mln zł).

Jak finansowana była akcja przeciwpowodziowa w poprzednich latach

Samorządy terytorialne i jednostek państwowej (ochotniczej) straży pożarnej dostały wsparcie z rezerwy celowej budżetu państwa na prowadzenie akcji ratowniczej oraz na pokrycie doraźnych działań zabezpieczających.
Środki te były przeznaczone m.in. na: zakup paliwa do pomp, żywienie ewakuowanych osób, niezbędne środki czystości, naprawy uszkodzonego sprzętu, itd. Ogółem na ten cel przekazano kwotę 231,7 mln zł, w tym, m.in. dla:
- jednostek samorządu terytorialnego – 136,2 mln zł,
- jednostek organizacyjnych państwowej i ochotniczej straży pożarnej – 64,9 mln zł.

Ile pieniędzy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku

W budżecie na 2014 r. jest na to 1,150 mld zł . Środki te pochodzą z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Mają służyć m.in.:
- cały czas prowadzonej odbudowie infrastruktury technicznej uszkodzonej w latach 2011-2013 – dotychczas 545 samorządów otrzymało od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy dofinansowania zadań na łączną kwotę ponad 304 mln zł;
- trwającej odbudowie infrastruktury przeciwpowodziowej – ponad 651 mln zł, w tym na odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej administrowanej przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, budowę Zbiornika Racibórz, dokończenie inwestycji w ramach tzw. Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz realizację zadań „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”;
- przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków ruchów osuwiskowych ziemi – dotychczas 41 samorządów otrzymało od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy dofinansowania zadań na łączna kwotę ponad 58,7 mln zł;
- ochronę wąwozów lessowych - dotychczas 24 samorządy otrzymały od Ministra Administracji i Cyfryzacji promesy dofinansowania zadań na łączna kwotę ponad
4,1 mln zł;
- pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe rodzin lub osób samotnie gospodarujących.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, służby hydrometeorologiczne i służby kryzysowe wojewodów prowadzą stały monitoring sytuacji na terenach zagrożonych podtopieniami i powodzią. W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, służbie podległej MSW, funkcjonuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

(MAiC)