Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajęło stanowisko w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu postępowań administracyjnych i podatkowych, które nie wymagają prowadzenia metryk. Zdaniem resortu obowiązek prowadzenia metryk powinien być traktowany jako zasada. Odstępstwa od tej reguły zostały określone w rozporządzeniu i dalsze modyfikacje tej listy byłyby sprzeczne z celami nowego aktu.

Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu MAC podkreślił ponadto, że na wprowadzenie jakichkolwiek zmian jest za wcześnie. Przepisy nakładające obowiązek prowadzenia metryk działają zbyt krótko i by wyciągnąć odpowiednie wnioski należy jeszcze poczekać. Karpiński zaznaczył jednak, że resort cyfryzacji z dużą uwagą analizuje wszystkie napływające do resortu sygnały o konieczności nowelizacji rozporządzenia i nie wykluczył wprowadzenia postulowanych zmian w przyszłości.

O nowelizację ustawy postulowali sami urzędnicy. Ich zdaniem w postępowaniach o powtarzalnym charakterze metryki nie powinny być prowadzone, gdyż generują jedynie niewspółmiernie wysokie koszty i nakłady czasowe. Jako przykłady postępowań, które powinny być zwolnione z prowadzenia metryk podano m.in. postępowania dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podczas podejmowania czynności wobec dłużników alimentacyjnych. Prowadzenie metryk uznano również za nieuzasadnione w przypadku spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, czy w sprawach z zakresu dożywiania.

Zobacz też:
Prowadzenie metryk spraw administracyjnych i podatkowych to obowiązek
Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej nie powinno być powierzone jednej osobie
Określono kiedy organ podatkowy nie musi prowadzić metryki sprawy
Metryka stanowi obowiązkową część akt sprawy i powinna być aktualizowana
Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia
Metryki spraw podatkowych – wzór i sposób prowadzenia