Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią, brak przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej - takie uwagi sformułowała NIK po kontroli samorządów i instytucji odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową na Lubelszczyźnie.

Izba w 2010 r. sprawdzała czy administracja rządowa i samorządowa na Lubelszczyźnie są przygotowane na wypadek zagrożenia powodzią, a w przypadku jej wystąpienia - czy usuwanie szkód byłoby skuteczne. Kontrolowano Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim oraz urzędy gminy-miasta w Józefowie i Annopolu. Nieaktualizowane plany ochrony przed powodzią, brak przeglądów wałów i urządzeń po przejściu każdej fali powodziowej - takie uwagi sformułowała NIK po kontroli samorządów. Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości Lubelszczyzna - w ocenie NIK - jest coraz lepiej przygotowana do walki z powodzią. Opracowane są procedury na wypadek zagrożenia powodziowego, gminy wyposażone są w odpowiedni sprzęt. Przy odbudowie i rekonstrukcji wałów zastosowano nowe rozwiązania techniczne, poprawiające szczelność wału przeciwpowodziowego oraz jego podłoże. Odpowiednio przygotowany na wypadek wystąpienia powodzi był również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas powodzi w maju 2010 r. koordynował działania przeciwpowodziowe i zabezpieczał zniszczony prawy brzeg na Wiśle w gminie Ryki.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Rzeczpospolita, 20 stycznia 2011 r.